Preblahoslavená Panna Mária

Je Kristovou i našou matkou.

Majme k nej takúto dôveru, preto lebo je najbližšia Pánovi aj nám.


V nás katolíkoch je dosť mariánskej úcty – ale zdá sa, že je v nás ešte stále málo mariánskeho života.

Panna Mária je častým hosťom v našich myšlienkach a slovách, ale zriedka sa objavuje v našich skutkoch.

Je čas vyjsť z postoja mariánskych pochlebovačov a stať si do radu mariánskych nasledovateľov.

Úprimný pohľad na Pannu Máriu, skutočná úcta k nej viedla vždy ku skutkom.

Ja viem – veľmi dobre viem, že sa nikdy nedostanem do tej výšky, v ktorej je ona. Ja viem, že zostane pre mňa navždy ideálom nedosiahnutým a nedosiahnuteľným – tak mi hovorí pokora.

Ale i to dobre viem, že sa musím prestať ponevierať po tej rovine, na ktorej som, že sa musím zdvihnúť k nej, vyššie – tak mi hovorí láska, ktorá rovných buď nájde, alebo ich spraví...

Prvou Máriinou charakteristikou je bezhriešnosť, nepoškvrnenosť.

Začala takou byť vtedy, keď začala vôbec jestvovať, a nikdy ani na moment nestratila túto ozdobu.

To je jej prvá vlastnosť a najväčšia prednosť.

Mária je nepoškvrnená, je bez hriechu. A ten, kto ju chce ctiť, milovať, musí byť tiež taký. Keď pre svoju slabosť nie ešte v skutočnosti, tak aspoň v stálej túžbe, denne stokrát vyjadrovanej viditeľnými skutkami. Nasledovanie Panny Márie bude teda znamenať v prvom rade tvrdý a stály boj o svoju čistotu, o svoju bezhriešnosť.

Pochopili sme?

Ak áno, krátke, ale úprimné spytovanie svedomia nám ukáže, nakoľko sme ctiteľmi Nepoškvrnenej.

Panna Mária pomáha v Káne dvojako: priamo, svojím osobným pričiňovaním, aj nepriamo tým, že prosí o pomoc Ježiša. – Pomáha teda prácou i orodovaním.

Kde sama nestačí, tam volá o pomoc k Bohu...

Ale nečinná nezostáva nikdy – ani tam, kde ide o maličkosti. A preto sa veľký Hello znížil a vytrvalo sa modlil za chorú mačku istej starenky, aby jej uzdravením spôsobil radosť...

Mariánskym deťom egoizmus naskrze nepristane. A zavreté oči – akási nezdravá utiahnutosť, nevšímajúca si potrieb svojho okolia – tiež nie.

Máriino dieťa je bystrým pozorovateľom hmotných i duchovných nedostatkov svojich blížnych, nie aby ich nečinne kritizovalo, ale aby ich účinne odstraňovalo. Veľkou vlastnosťou podľa Márie sformovaných duší je túžba vidieť všetkých ľudí šťastných. A preto, že dobre vedia, že ozajstné šťastie človeka je v podriadení sa Božiemu zákonu, neprestávajú opakovať ľuďom Máriinu výzvu:

Urobte všetko, čo vám povie...

čo vám povie skrze evanjelium a skrze svoju Cirkev – a bude víno, bude nálada, radosť i veselie... Aj tu, aj vo večnosti.

Úcta k Panne Márii je o jeden dôvod viac zachovávať Božie slovo.

Urobte všetko, čo vám povie - v tom je pravá Mariánska úcta.