Predseda Pápežskej rady pre laikov

arcibiskup Mons. Ryłko v úvodnej sv. omši II. svetového kongresu cirkevných hnutí a nových spoločenstiev okrem iného povedal:

Zástupcovia cirkevných hnutí a nových spoločenstiev roztrúsení po všetkých kontinentoch, vy prinášate na Pánov oltár predovšetkým vaše oduševnenie za Božie kráľovstvo a za jeho šírenie vo svete.
V liturgickom kontexte dnešného sviatku (Navštívenia Panny Márie), v ktorom začíname práce druhého Svetového kongresu cirkevných hnutí a nových spoločenstiev, hovorí sa o úžase zo stretnutia. Pre nás je to výzva rovnako prežívať Kongres. Máme sa radovať a žasnúť nad tou zázračnou pestrosťou chariziem, ktorými Svätý Duch obohacuje Cirkev, našich čias. Žasnúť nad hlbokou jednotou tajomstva cirkevného spoločenstva. Žasnúť nad tým, aké sú charizmy krásne, keď sa žijú do hĺbky, s nadšením, vo vernosti! Aká krásna je Cirkev, ozdobená toľkými úžasnými darmi, ktoré sú silným podnetom pre jej evanjelizačnú prácu vo svete! Aký krásny je kresťanský život, ktorý prináša toľké ovocie svätosti!
Pre toto všetko zjednoťme svoje hlasy do Máriinho Magnifikátu a oslavujme Pána za veľké diela, ktoré koná prostredníctvom cirkevných hnutí a nových spoločenstiev. Nejde tu vôbec o triumfalizmus, o zdôrazňovanie vlastných kvalít, o sebaoslavu. Chceme vzdať chválu Bohu, dobre si uvedomujúc, že diela, ku ktorým sme povolaní, nie sú ovocím našej bravúry, našej inteligencie. Vieme, že ich pravým pôvodcom je Svätý Duch. "Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice" - spieva Panna Mária pri Navštívení. Panna Mária nám pri tejto príležitosti ukazuje, ako evenjelizovať: byť ako ona christóforoi nositeľmi Krista. Naše ohlasovanie by totiž bolo veľmi úbohé, keby cez nás neprežarovala očarujúca krása Krista. Náš kresťanský život by bol veľmi úbohý, keby to ľudí pri pohľade na nás netrhlo, keby nevzbudzoval otázku a túžbu poznať Pána.
Ján Pavol II. totiž v Novo millenio ineunte, 16., napísal: "Dnešní ľudia, možno nevedomky, požadujú od veriacich nielen to, aby hovorili o Kristovi, ale v istom zmysle im ho majú ukázať". A tu prirodzene prichádzajú na um nové charizmy prítomné v Cirkvi, cesty výchovy a formácie, ktoré poskytujú. Tie vyformovali zástupy autentických svedkov príťažlivosti Krista, pripravených všetko vsadiť pre vec evanjelia.