Kázne

Zoslanie Ducha Svätého rok „A“

Stáva sa, že niekto má cestovať do zahraničia, ale musí počkať na vybavenie potrebných dokladov.

Tak to bolo aj s apoštolmi, keď Pán Ježiš im pred odchodom do Neba „prikázal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali „Otcovo prisľúbenie“ – Ducha Svätého. A oni poslúchli, boli zhromaždení na jednom mieste „a všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“

7. Veľkonočná nedeľa rok „A“

Milí bratia a sestry,
v dnešnom evanjeliu sme počuli úryvok z Ježišovej veľkňazskej modlitby, ktorú predniesol Nebeskému Otcovi pri Poslednej večeri. V nej hodnotí svoje pozemské účinkovanie a konštatuje, že dokončil dielo, ktoré mu zveril Otec, zjavil Otcovo meno ľuďom a oslávil ho. Teraz právom očakáva odmenu a oslávenie od Otca. Prosí aj za učeníkov.

6. Veľkonočná nedeľa rok „A“

Bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu počujeme, ako Pán Ježiš dáva sľub. Hoci sa nachádzame vo Veľkonočnom období, v čase po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, sľub, ktorý dáva apoštolom, ale aj nám, je pred jeho umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním, pri Poslednej večeri. Hovorí o Duchu Svätom, ktorého nazýva Tešiteľom a Duchom pravdy a ktorý zostane NAVEKY. Apoštolom hovorí, že ho poznajú, lebo ostáva u nich, je s nimi, prebýva v nich.

Je to prísľub len pre apoštolov, keďže oni Ho poznajú? Alebo sa to týka i nás? Aj my ho poznáme? Je s nami, prebýva v nás?

4. Veľkonočná nedeľa rok „A“

Různou naději vkládají lidí do bezpečnostních zařízení svých obydlí: kamery, alarm, hlídání, pes... Odborníci tvrdí, že celkem důležitým prvkem jsou vchodové dveře – mívají 6 slabých míst: plocha dveří, panty, zámek, vložka, zárubně, klíče. Proto do dveří lidé investují nemalé peníze.

Dříve, než Ježíš o sobě řekne: Já jsem Dobrý pastýř, představil se nám jako dveře: "Já jsem dveře k ovcím. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič."

Stránky