Naša charizma

V náboženskom význame je charizma dar Svätého Ducha,
ktorý dostávajú niektorí jednotlivci pre dobro cirkevného celku.

Cieľ

charizmy hnutia Nazaret je radikálna prevencia vo výchove človeka.
Chceme zamedziť mravné zlo prv, než by sa v niekom uplatnilo, a to predovšetkým vytváraním pozitívneho výchovného prostredia, aby sa tak mohla viac rozvinúť láska k Bohu a k človeku.

Špiritualita

Každá charizma má okrem svojho cieľa a spôsobu, akým ho dosahuje, aj svoju špiritualitu, t.j. ovzdušie, v ktorom sa realizuje.
Hnutie Nazaret preberá vo všeobecnosti špiritualitu cirkevného učiteľa svätého Františka Saleského. Základné črty tejto špirituality uložil František do svojej Filotey - do knižky, ktorá ani po tristo rokoch nestratila svoju aktuálnosť.

Adresáti

Prvým adresátom tejto charizmy sa stal z Božieho rozhodnutia v druhej polovici 20. storočia člen spoločnosti saleziánov svätého Jána Bosca, kňaz Ján Augustín Beňo. A neskôr sa stalo jasné, že adresátmi sú aj všetci tí, ktorých si Boh akýmkoľvek spôsobom povolal do tohto hnutia.